پنجشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۷

تصمیمات مالی

تصمیمات مالی که قبل از ۳۵ سالگی باید به آن ها رسیده باشید

تصمیمات مالی که قبل از ۳۵ سالگی باید به آن ها رسیده باشید

اگر فاصله ای با ۳۵ سالگی ندارید در مرحله ای هستید که لازم است تصمیمات بزرگتری را بگیرید ، تصمیماتی که مستقیما روی آسایش در سن بازنشستگی تاثیر میگذارد . تصمیات مالی و سرمایه گذاری هم می تواند از مهم…
بیشتر بخوانید