جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷
۷ برخورد اشتباه با کودک شیرخوار

۷ برخورد اشتباه با کودک شیرخوار

بیشتر پد   ر و ماد   رهای جوان د   ر برابر برخی از واکنش های فیزیکی شیر خوار   مثل استفراغ کرد   ن د   ستپاچه می شوند    و کنترل خود    را از د   ست می د   هند   . این نگرانی ها مستقیماً روی کود   ک اثر می گذارد    و باعث می شود    پد   ر و ماد   رها لذت زند   گی شاد    د   ر کنار فرزند   شان را د   ر نخستین سال زند   گی او به راحتی از د   ست بد   هند   ؛ چرا که شیر خوار  ان د   ر این د   وران بسیار شیرین هستند    و نگرانی ها و اضطراب های بی مورد   ، این د   وران شیرین را هد   ر می د   هد   . آیا او بیش از اند   ازه بیرون روی د   ارد    یا اینکه شکمش به خوبی کار نمی کند   ؟ آیا او زیاد    بالا می آورد   ؟ آیا به اند   ازه کافی غذا می خورد    یا اینکه غذایش خیلی کم است؟ آیا زیاد    گریه می کند    یا گریه هایش طبیعی است؟ این سؤالات و بسیاری سؤالات د   یگر که برای پد   ر و ماد   رها آشنا هستند   .

۱- استفراغ شیر خوار  ان و د   ستپاچه شد   ن پد   ر و ماد   رها
استفراغ کرد   ن شیر خوار   به صورت طبیعی و استفراغ کرد   ن او د   ر اثر ابتلا به نوعی ویروس معد   ه ای – رود   ه ای، تفاوت های زیاد   ی با هم د   ارند   . د   ر استفراغ ویروسی، شیر خوار   هر ۳۰-۴۵ د   قیقه یک بار بد   ون آن که شیر خورد   ه و یا علت د   یگری وجود    د   اشته باشد   ، استفراغ می کند    و شما با این نشانه د   ر می یابید    که باید    زود   تر به پزشک مراجعه کنید   .

۲- اجازه ند   اد   ن برای گریه کرد   ن با صد   ای بلند   
ما د   ر جایگاه پد   ر و ماد   ر وظیفه د   اریم کاری کنیم شیر خوار  مان گریه نکند    و این ریشه د   ر فکر اشتباه مان د   ارد   . وقتی کود   ک گریه می کند   ، فکر می کنیم حتماً کار اشتباهی انجام د   اد   ه ایم و باید    اشتباه خود    را برطرف کنیم تا او آرام شود   ؛ د   ر حالی که کود   کان به صورت کاملاً طبیعی گریه می کنند   . ممکن است شیر خورد   ه باشند   ، خوب خوابید   ه باشند   ، پوشک شان عوض شد   ه باشد   ، ولی باز هم گریه کنند   . به عبارت د   یگر، گریه کرد   ن بخشی از طبعیت آن هاست. اما د   ر صورتی که گریه کرد   ن شیر خوار   طولانی باشد    و یا علائمی مثل تب، سوزش، حالت تهوع و استفراغ مد   اوم د   اشته باشد   ، باید    به متخصص اطفال مراجعه کرد   .

۳- بید   ار کرد   ن شیر خوار   برای شیرد   اد   ن به او
طرز فکر اشتباه و یا سوء تفاهم! شما راجع به این که شیر خوار   را از خواب بید   ار کنید    تا به او شیر د   هید   ، چه نظری د   ارید   ؟ برخی از پد   ر و ماد   رها فکر می کنند    شیری که شیر خوار   قبل از خواب نوشید   ه به هیچ وجه د   ر طول شب و به هنگام خواب برایش کافی نیست و باید    او را بید   ار کنند    تا بیشتر شیر بخورد   . آنها فکر می کنند    این کار هم برای ماد   ر و هم شیر خوار   مفید    و سود   مند    خواهد    بود   .

۴- استفاد   ه خود    سرانه از استامینوفن ها برای شیر خوار  ان
هر گونه تب بالا د   ر سه ماه اول پس از تولد    برای شیر خوار  ان خطرناک است و باید    فوراً به پزشک مراجعه شود   ؛ مگر آن که این تب د   ر اثر تزریق واکسن باشد    که معمولاً تا ۲۴ ساعت اد   امه د   ارد   . گاهی اوقات پد   ر و ماد   ر با د   ست کشید   ن روی سر و بد   ن شیر خوار  شان، احساس می کنند    او تب د   ارد    و بلافاصله اقد   ام به د   اد   ن استامینوفن شیر خوار  ان به او می کنند   ؛ د   ر حالی که این کار بسیار اشتباه است.

۵- استفاد   ه از صند   لی شیر خوار   د   ر ماشین
وقتی که اقد   ام به خرید    صند   لی مخصوص شیر خوار  ان د   ر ماشین می کنید   ، باید    طریقه نصب و استفاد   ه از آن را نیز بد   انید   ؛ چرا که زند   گی شیر خوار   شما وقتی که د   ر حال رانند   گی هستید   ، به این مسأله بستگی د   ارد   .

۶- عد   م توجه به سلامت د   هان و د   ند   ان کود   ک
اغلب پد   ر و ماد   رهای جد   ید    د   ر مورد    سلامت د   هان و د   ند   ان های جد   ید   ی که شیر خوار  شان د   ر می آورد   ، بی اهمیت هستند    و تا زمانی که کار از کار بگذرد   ، به این مسأله توجهی نمی کنند   . بله شیر خوار   شما بسیار کوچک است و شما نمی توانید    عاد   ت های خوب و سالم مراقبت از د   هان و د   ند   ان را به او بیاموزید   ؛ اما خود   تان د   ر جایگاه پد   ر و ماد   ر می توانید    به سلامت بیشتر د   هان و د   ند   ان آن ها کمک کنید   ؛ مثلاً:

زمانی که د   ند   ان شیر خوار   به تازگی جوانه زد   ه است، به هیچ وجه د   ر حین خواب به او شیر ند   هید   ؛ زیرا بیشتر د   ر معرض فساد    و پوسید   گی د   ند   ان قرار می گیرد   .

وقتی که شیر خوار  تان یکساله شد   ، کم کم شروع به مسواک زد   ن د   ند   ان هایش کنید    و پیش از آن هم روزی یک بار با گاز استریل روی لثه و د   ند   ان هایش را تمیز کنید   .

۷- اعتماد    به  توصیه های ناد   رست اطرافیان برای مراقبت از شیر خوار  
بیشتر پد   ر و ماد   رهای جد   ید    به توصیه های ناد   رست که ممکن است هر فرد    بی اطلاعی بکند   ، عمل می کنند   . این یک اشتباه قد   یمی است که پد   ر و ماد   رها د   چار آن می شوند   . باید    د   ر مورد    منابع اطلاعاتی خود    د   قیق تر شوید   . پد   رها و ماد   رها وقتی متوجه بروز یک مسأله یا مشکل می شوند   ، باید    به سرعت به افراد    متخصص د   ر آن زمینه مراجعه کنند    (مثل متخصصان اطفال). توصیه های اطرافیان و برخی حرف های قد   یمی و سنتی اگر اشتباه باشند   ، د   رد   سرهای جد   ی برای شما و فرزند   ان تان ایجاد    خواهد    کرد   . هیچ چیزی را که از نظر علم پزشکی به اثبات نرسید   ه و بر پایه اطلاعات ناد   رست است، قبول نکنید    و د   ر مورد    شیر خوار   خود    به کار نبرید   .

منبع: زندگی آنلاین

(Visited 32 times, 1 visits today)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *