جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
چگونه سگ خانگي تان را به فرمان خوابیدن عادت دهید؟

چگونه سگ خانگي تان را به فرمان خوابیدن عادت دهید؟

در‭ ‬زندگی‭ ‬امروزی‭ ‬خانه ها‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬حیاط‭ ‬و‭ ‬مکان‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬بازی‭ ‬سگ ها‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬سگ های‭ ‬آپارتمانی‭ ‬انرژی‭ ‬بالای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬منزل‭ ‬تخلیه‭ ‬می کنند‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬امر‭ ‬سبب‭ ‬می شود‭ ‬آن ها‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬منزل‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سمت‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬سمت‭ ‬بدوند‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬سرگرم‭ ‬کاری‭ ‬هستنید‭ ‬باعث‭ ‬بهم‭ ‬ریخته‭ ‬شدن‭ ‬منزل‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬خرابکاری های‭ ‬زیادی‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬می تواند‭ ‬موجب‭ ‬صدمه‭ ‬دیدن‭ ‬سگ ها‭ ‬گردد‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬صاحب ها‭ ‬بسیار‭ ‬ناخوشایند‭ ‬است‭. ‬

این‭ ‬آموزش‭ ‬برای‭ ‬چنین‭ ‬زمان هایی‭ ‬مفید‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬می شود‭ ‬سگ‭ ‬از‭ ‬زیر‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پای تان‭ ‬کنار‭ ‬برود‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬دیگر‭ ‬برای‭ ‬استراحت‭ ‬از‭ ‬مبلمان‭ ‬و‭ ‬تخت‭ ‬خواب‭ ‬شما‭ ‬استفاده‭ ‬نکند‭. ‬شما‭ ‬می توانید‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬یا‭ ‬مکان های‭ ‬مختلفی‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬حضور‭ ‬دارید،‭ ‬جای‭ ‬خوابی‭ ‬برای‭ ‬حیوان‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬فرمان‭ ‬می دهید،‭ ‬سگ‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬محدوده‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همانجا‭ ‬بماند‭ ‬تا‭ ‬شما‭ ‬بتوانید‭ ‬با‭ ‬خیالی‭ ‬آسوده‭ ‬به‭ ‬کارهای‭ ‬روزانه‭ ‬خود‭ ‬رسیدگی‭ ‬کنید‭.‬

آنچه‭ ‬شما‭ ‬برای خوابیدن سگ در رختخواب نیاز‭ ‬دارید‭:‬

سگ‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬باید‭ ‬آموزش های‭ ‬بخواب‭ ‬و‭ ‬منتظر‭ ‬بمان‭ ‬را‭ ‬کاملا‭ ‬یادگرفته‭ ‬باشد‭. ‬سپس‭ ‬باید‭ ‬رختخوابی‭ ‬در‭ ‬محیطی‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬ماندن‭ ‬سگ‭ ‬مشخص‭ ‬کنید‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬فرمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬می دهید‭ ‬حیوان‭ ‬سریعا‭ ‬وارد‭ ‬مکان‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همانجا‭ ‬بماند‭. ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬تخت‭ ‬یا‭ ‬رختخواب‭ ‬سگ‭ ‬سبک‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬انتقال‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬شما‭ ‬بتوانید‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬مکانی‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬رختخواب‭ ‬استفاده‭ ‬کنید‭. ‬همچنین‭ ‬باید‭ ‬یک‭ ‬فرمان‭ ‬کوتاه‭ ‬به‭ ‬دلخواه‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬آموزش‭ ‬انتخاب‭ ‬کنید‭ ‬مانند‭: ‬تو‭ ‬جات_‭ ‬تو‭ ‬تختت‭ ‬و‭…‬

روش آموزش خوابیدن سگ در رختخواب:

سگ‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬به‭ ‬مکان‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬هدایت‭ ‬کنید

در‭ ‬کنار‭ ‬رختخواب‭ ‬سگ‭ ‬قرار‭ ‬گرفته،‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬راست‭ ‬خود‭ ‬دارید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬رختخواب‭ ‬برده‭ ‬فرمان‭ (‬تو‭ ‬جات‭) ‬را‭ ‬بیان‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آمدن‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬رختخوابش‭ ‬ترغیب‭ ‬کنید‭. ‬به‭ ‬محض‭ ‬این که‭ ‬چهار‭ ‬پنجه‭ ‬سگ‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬رختخواب‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬می‭ ‬دهید‭. ‬

چندبار‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬را‭ ‬تکرار‭ ‬کنید‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬بعدی‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬چپ‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬راست‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬رختخواب‭ ‬اشاره‭ ‬کرده،‭ ‬فرمان‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬وارد‭ ‬رختخواب‭ ‬شد‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬چپ‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬بدهید،‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬ادامه‭ ‬دهید‭ ‬که‭ ‬کلا‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬در‭ ‬دیدرس‭ ‬سگ‭ ‬نباشد‭ (‬داخل‭ ‬جیب‭ ‬یا‭ ‬کیف‭ ‬کمری‭) ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬حیوان‭ ‬با‭ ‬فرمان‭ ‬شما‭ ‬وارد‭ ‬رختخواب‭ ‬شد‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬در‭ ‬اختیارش‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭. ‬

اضافه‭ ‬کردن‭ ‬فرمان‭ ‬بخواب‭ ‬به‭ ‬آموزش‭ ‬بدون‭ ‬بیان‭ ‬آن‭!‬

بعد‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬جلسه‭ ‬تمرین‭ ‬کوتاه،‭ ‬حال‭ ‬به‭ ‬فرمان‭ ‬تو‭ ‬جات‭ ‬فرمان‭ ‬بخواب‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬اضافه‭ ‬می کنید‭. ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬سگ‭ ‬تنها‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬فرمان‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭. ‬بیاد‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬فرمان‭ ‬سگ‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬می‭ ‬گیرد‭ ‬در‭ ‬غیر‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬نمی تواند‭ ‬دو‭ ‬فرمان‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬فرمان‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬متوالی‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬احتمال‭ ‬خطای‭ ‬سگ‭ ‬بسیار‭ ‬زیاد‭ ‬می شود‭. ‬

برای‭ ‬ترکیب‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬فرمان‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬چپ‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬ابتدا‭ ‬فرمان‭ ‬تو‭ ‬جات‭ ‬را‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬دست‭ ‬راست‭ ‬به‭ ‬رختخواب‭ ‬سگ،‭ ‬بیان‭ ‬کرده‭ ‬وسپس‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬چهار‭ ‬پنجه‭ ‬سگ‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬رختخواب‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬بدون‭ ‬بیان‭ ‬فرمان‭ ‬بخواب،‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬چپ‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬را‭ ‬روبه‭ ‬روی‭ ‬بینی‭ ‬سگ‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬پایین‭ ‬می‭ ‬آورید‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬برروی‭ ‬رختخواب‭ ‬خوابید‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیارش‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬دهید‭.‬

 

افزایش‭ ‬طول‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬آموزش برای خوابیدن سگ در رختخواب

حال‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬شما‭ ‬کاملا‭ ‬یاد گرفت‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬شنیدن‭ ‬فرمان‭ ‬تو‭ ‬جات‭ ‬وارد‭ ‬رختخوابش‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بخوابد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مرحله‭ ‬شما‭ ‬چند‭ ‬قدم‭ ‬از‭ ‬سگ‭ ‬فاصله‭ ‬گرفته‭ ‬فرمان‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬کرده‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬حیوان‭ ‬وارد‭ ‬رختخوابش‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬خوابیده‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬به‭ ‬سمتش‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیارش‭ ‬قرار‭ ‬می دهید‭. ‬

اگر‭ ‬سگ‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تشویق‭ ‬شدن‭ ‬از‭ ‬جای‭ ‬خود‭ ‬خارج‭ ‬شد،‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬آرامش‭ ‬کامل‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬تنبیه‭ ‬و‭ ‬فریاد‭ ‬زدن،‭ ‬فرمان‭ ‬را‭ ‬دوباره‭ ‬تکرار‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ابتدا‭ ‬شروع‭ ‬می کنید‭. ‬به‭ ‬مرور‭ ‬فاصله‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سگ‭ ‬بیشتر‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دید‭ ‬سگ‭ ‬خارج‭ ‬شوید‭ ‬مثلا‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬فرمان‭ ‬تو‭ ‬جات‭ ‬را‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اتاق‭ ‬بیرون‭ ‬میروید‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬برگشته‭ ‬و‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬تشویق‭ ‬قرار‭ ‬می دهید‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬آموزش‭ ‬شما‭ ‬باید‭ ‬هم‭ ‬فاصله‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬زمان‭ ‬آرام‭ ‬آرام‭ ‬افزایش‭ ‬دهید‭. ‬

سگ‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬آموزش‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬در‭ ‬رختخوابش‭ ‬منتظر‭ ‬بماند‭ ‬تا‭ ‬شما‭ ‬شامتان‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬کنید‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬برنامه‭ ‬تلوزیونی‭ ‬ببینید‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬میخواهید‭ ‬مدت‭ ‬آموزش‭ ‬را‭ ‬طولانی‭ ‬کنید‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬یک‭ ‬خوراکی‭ ‬جویدنی‭ ‬محبوب‭ ‬را‭ ‬همراه‭ ‬اسباب‭ ‬بازی‭ ‬مورده‭ ‬علاقه‭ ‬سگ،‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬بی‭ ‬حوصلی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬حیوان‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭.‬

انتقال‭ ‬مکان‭ ‬رختخواب سگ‭ ‬به‭ ‬محیطی‭ ‬دیگر

اگر‭ ‬شما‭ ‬می خواهید‭ ‬رختخواب‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اتاقی‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬منزل‭ ‬انتقال‭ ‬دهید‭ ‬ابتدا‭ ‬صبر‭ ‬کنید‭ ‬سگ‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مکان‭ ‬فرمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬خطا‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭. ‬حال‭ ‬شما‭ ‬می توانید‭ ‬رختخواب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اتاقی‭ ‬دیگر‭ ‬انتقال‭ ‬دهید‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬در‭ ‬مکان‭ ‬جدید‭ ‬آموزش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سگ‭ ‬تکرار‭ ‬کنید‭. ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬مکان‭ ‬رختخواب‭ ‬اجرای‭ ‬فرمان‭ ‬توسط‭ ‬سگ‭ ‬با‭ ‬کندی‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭. ‬

اگر‭ ‬دیدید‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬جدید‭ ‬سگ‭ ‬فرمان‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬نکرد‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬قبلی‭ ‬برده‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬آنجا‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬فرمان‭ ‬دهید‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اجرا‭ ‬بلافاصله‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬تمرین‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬صبر‭ ‬آغاز‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬اتاق‭ ‬بعدی‭ ‬و‭ ‬بعدی‭… ‬

بهتر‭ ‬است‭ ‬رختخواب‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬ندهید‭ ‬یعنی‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬اتاق‭ ‬یک‭ ‬رختخواب‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬نگیرید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬اتاق‭ ‬مکان‭ ‬ثابت‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬خطری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬قرار‭ ‬گیری‭ ‬رختخواب‭ ‬سگ‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرید‭. ‬مثلا‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬همیشه‭ ‬رختخواب‭ ‬کنار‭ ‬مبلی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬برای‭ ‬دیدن‭ ‬تلوزیون‭ ‬آنجا‭ ‬می نشینید‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬کارتان‭ ‬رختخواب‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬میز‭ ‬کارتان‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭. ‬این‭ ‬روند‭ ‬باعث‭ ‬می شود‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬وارد‭ ‬اتاق‭ ‬کار‭ ‬می شوید‭ ‬یا‭ ‬روی‭ ‬مبل‭ ‬می نشینید‭ ‬سگ‭ ‬بداند‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬روی‭ ‬رختخوابش‭ ‬بخوابد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬انتظار‭ ‬باقی‭ ‬بماند‭.‬

سگ‭ ‬شما‭ ‬این‭ ‬آموزش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬کاملا‭ ‬یادگرفته‭ ‬است‭ ‬حال‭ ‬می‭ ‬خواهید‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬کار‭ ‬یا‭ ‬خانه‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬ببرید‭ ‬و‭ ‬نمی توانید‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مداوم‭ ‬تمام‭ ‬مدت‭ ‬با‭ ‬سگ‭ ‬سرگرم‭ ‬باشید،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬حتما‭ ‬رختواب‭ ‬و‭ ‬جویدنی‭ ‬خوراکی‭ ‬را‭ ‬همراه‭ ‬خود‭ ‬ببرید‭ ‬و‭ ‬بدانید‭ ‬که‭ ‬روند‭ ‬آموزش‭ ‬تغییری‭ ‬پیدا‭ ‬نمی کند‭ ‬اما‭ ‬نگران‭ ‬نباشید‭ ‬بیشتر‭ ‬سگ‭ ‬ها‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬آموزش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬کامل‭ ‬در‭ ‬منزل‭ ‬یادگرفته‭ ‬باشند‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬نسبتا‭ ‬بالایی‭ ‬آن را‭ ‬در‭ ‬مکان‭ ‬های‭ ‬جدید‭ ‬انجام‭ ‬می دهند‭.‬

 

منبع: worldpets

(Visited 19 times, 1 visits today)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *