دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶

تولد

برای هر مناسبتی چه گلی بخریم؟

برای هر مناسبتی چه گلی بخریم؟

هر گل برای خود معنی خاصی دارد از یک گل رز زیبا گرفته تا بابونه ی سفید .در تمامی آنها معنایی خاص نهفته است که با توجه به آن می توانید بفهمید  که یک دسته گل مناسب برای هدیه دادن…
بیشتر بخوانید